BIOTYCZNO-ABIOTYCZNY SYSTEM OCZYSZCZANIA WÓD POWIERZCHNIOWYCH

Oferujemy kompleksową usługę redukcji zawartości substancji biogennych w akwenach wodnych metodą biotyczno-abiotyczną.

Metoda polega na redukcji ładunków zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł punktowych (ciek naturalny, rów melioracyjny, wylot kanalizacji deszczowej).

Istota rozwiązania polega na wprowadzeniu do akwenu wodnego szczelnej ścianki, odgradzającej strefę brzegową od toni wodnej zbiornika. W obrębie nowoutworzonej strefy (między linią brzegową a ścianką) następuje redukcja zawartości biogennych substancji, za sprawą filtrów mineralnych w postaci przegród abiotycznych. Przegrody abiotyczne wykonywane są z instalacji gabionowych, wypełnionych bezpiecznym dla środowiska mineralnym materiałem o własnościach sorpcyjnych (BioKer).

Metoda biotyczno-abiotycznego oczyszczania wód może być także zastosowana bezpośrednio na cieku (dopływie do zbiornika wodnego), dzięki czemu nie trzeba konstruować ścianki grodzącej w samym zbiorniku. W takim przypadku również stosowane są instalacje gabionowe i skuteczność metody pozostaje bez zmian.

NASZA USŁUGA OBEJMUJE:

1) Zaprojektowanie systemu biotyczno-abiotycznego

  • wizja lokalna i pomiary terenowe
  • wstępne badania fizyko-chemiczne wody
  • projekt instalacji

2) Wykonanie systemu biotyczno-abiotycznego

  • przygotowanie terenu
  • wytworzenie ścianki i instalacji gabionowych
  • przygotowanie materiału sorpcyjnego
  • dokonanie nasadzeń roślinności szuwarowej

3) Obsługa konserwacyjna/serwisowa, polegająca na okresowej wymianie materiału filtracyjnego w zainstalowanych systemach, kontroli jakości efektywności strefy biotycznej

Ponadto APRS oferuje podmiotom zainteresowanym model licencyjny (jedynie w formie licencji niewyłącznej).

Jeżeli chcą Państwo uzyskać szczegółowe informacje, lub mają Państwa pytania, prosimy o kontakt pod adresem mailowym: office@aprs.com.pl.