Projekt 2.3.1

Numer i nazwa osi priorytetowej

2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

Działanie 2.3

Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

Poddziałanie 2.3.1

Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

TYTUŁ PROJEKTU: „Zakup proinnowacyjnych usług doradczych związanych z wdrożeniem innowacyjnej technologii redukcji zawartości substancji biogennych w akwenach wodnych”

CELE PROJEKTU:  Celem projektu jest wdrożenie innowacji technologicznej, która umożliwi rozszerzenie oferty rynkowej Wnioskodawcy o nową usługę rekultywacji ekosystemów wodnych z wykorzystaniem mechanizmu biotyczno-abiotycznej redukcji strefowej zawartości substancji biogennych. Przedmiot projektu jest ściśle związany z dotychczasową ofertą Wnioskodawcy dotyczącą rekultywacji ekosystemów wodnych.

Planowane efekty: Efektem projektu będzie wdrożenie innowacji technologicznej (produktowej i procesowej), w postaci usługi związanej z procesem rekultywacji i ochrony ekosystemów wodnych. Będzie ona wdrożona do oferty przedsiębiorstwa i świadczona w modelu usługowym dla grupy docelowej, którą stanowią właściciele/ dysponenci akwenów (ekosystemów) wodnych o wysokim poziomie eutrofizacji.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 791 864,00 zł

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 1 019 760,00 zł

INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

OKRES REALIZACJI: Projekt realizowany jest od dnia 01.04.2018 r. do dnia 30.09.2019 r.