Projekt 2.3.2 BON na Innowacje

Oś priorytetowa

Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I.

Działanie 2.3

„Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”.

Poddziałanie 2.3.2

„Bony na innowacje dla MŚP”.

TYTUŁ: „Opracowanie innowacyjnego materiału filtracyjnego i sposobu jego wytwarzania”.

CELE PROJEKTU: Opracowanie półprzepuszczalnych barier filtracyjnych opartych na wykorzystaniu kruszyw ceramicznych opłaszczonych wielowarstwowym biopolimerem.

PLANOWANE EFEKTY:
– Zwiększenie poziomu sorpcji fosforanów
– możliwość wielokrotnego wykorzystania kruszywa ceramicznego
– niski poziom nakładów inwestycyjnych oraz niskie koszty
– elastyczność w zakresie kształtowania właściwości kruszywa

WARTOŚĆ PROJEKTU: 490 144,00

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 338 718,00

OKRES REALIZACJI: 01.05.2019r. – 29.02.2020

INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

MIEJSCE REALIZACJI: Nielbark, ul. Poznańska 3 B, 13-306 Kurzętnik, województwo warmińsko-mazurskie