Zapytanie ofertowe w sprawie zaprojektowania, wykonania, dostawy, instalacji i rozruchu linii do komponowania, fermentacji i stabilizacji oraz nanoszenia kompozytu mikrobiologicznego.

Zapytanie ofertowe na potrzeby projektu:
„Centrum Badawczo-Rozwojowe Rekultywacji i Ochrony Ekosystemów Wodnych”
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Działania 2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
w sprawie zaprojektowania, wykonania, dostawy, instalacji i rozruchu linii do komponowania, fermentacji i stabilizacji oraz nanoszenia kompozytu mikrobiologicznego

Data publikacji: 20 lipca 2017 r.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe w sprawie zaprojektowania, wykonania, dostawy, instalacji i rozruchu linii do komponowania, fermentacji i stabilizacji oraz nanoszenia kompozytu mikrobiologicznego

Zał. 1 Program Funkcjonalno-Użytkowy

Zał. 2 Zestawienie pomieszczeń

Zał. 3 Formularz oferty

Zał. 4 Oświadczenie Oferenta o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu

Zał. 5 Oświadczenie o braku powiązań