Zapytania ofertowe „Zaprojektowanie i budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego”

Zapytanie ofertowe

na potrzeby projektu: „Centrum Badawczo-Rozwojowe Rekultywacji i Ochrony Ekosystemów Wodnych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w sprawie zaprojektowania i budowy Centrum Badawczo-Rozwojowego

Data publikacji zapytania

Poznań, dnia 13 marca 2017 roku

Przedmiot oraz zakres zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Rekultywacji i Ochrony Ekosystemów Wodnych.

Miejsce realizacji zamówienia

Inwestycja realizowana będzie w Nielbarku, gmina Kurzętnik, woj. warmińsko-mazurskie.

Termin, miejsce i sposób składania ofert

Oferta umieszczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem Oferta w sprawie zaprojektowania i budowy Centrum Badawczo-Rozwojowego powinna być dostarczona do dnia 3 kwietnia 2017 r. do godziny 15:00

  • listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub
  • przesyłką kurierską lub
  • osobiście

na adres:
Advanced Phosphorus Removal Solutions Sp. z o. o., ul. Wachowiaka 8b, 60-681 Poznań
przy czym decyduje data i godzina wpływu lub dostarczenia, a nie data i godzina nadania oferty

Dodatkowe informacje

Biuro Zamawiającego, e-mail: office@aprs.com.pl

Załączniki

Zapytanie ofertowe_aktualizacja dn. 15.03.2017

Zał. 1 Program Funkcjonalno-Użytkowy

Zał. 2 Formularz oferty_aktualizacja dn. 15.03.2017

Zał. 3 Oświadczenie Oferenta o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu

Zał. 4 Wykaz inwestycji

Zał. 5 Oświadczenie o braku powiązań