Wybór Wykonawcy do Zapytania Ofertowego w sprawie zakupu know – how związanego ze sposobem wypełniania przegród/ filtrów gabionowych